isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVERs produkter bidrar till poäng i Miljöbyggnad 3.0 gällande kriteriet 15. Stommens och grundens klimatpåverkan.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

ISOVER har EPD:er för flera värmeisoleringsprodukter av glasull. Produktion av dessa byggvaror ger endast ett litet bidrag till stommens och grundens totala klimatpåverkan genom utsläpp av växthusgaser.

Syfte

Öka kunskapen om stommens och grundkonstruktionen klimpåverkan, öka efterfrågan och tillgången på EPD:er och premiera åtgärder som minskar stommens och grundens klimatpåverkan.

Bedömningskriterier

Redovisning av klimatpåverkan från stommen och grundkonstruktionen i gram CO2-e per Atemp. Beräkningen av en byggvaras klimatpåverkan kräver uppgift om mängd och dess utsläpp av CO2e. Klimatpåverkan från de byggvaror som ingår i stommen och grundkonstruktion ska summeras och fördelas på aktuell Atemp, dvs byggnadens klimatpåverkan mäts i g CO2e/m2Atemp.

Följande tabell sammanfattar betygsgränser för byggmaterialets klimatpåverkan vid nyproduktion. (Notera att kraven kommer att skärpas vid versionsuppdatering).

Tabell 15. Stommen och grundens klimatpåverkan

För att komma åt SGBCs Klimatverktyg som kan användas för att beräkna klimatpåverkan: klicka här

För mer information se Miljöbyggnadmanualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

ISOVER har EPD:er för flera värmeisoleringsprodukter av glasull som kan användas i stommar eller grunder. ISOVERs glasull har mycket låg densitet jämfört med traditionella material som trä, stål och betong och ger därför endast ett litet bidrag till stommens eller grundens totala klimatpåverkan uttryckt som gram koldioxidekvivalenter per kvadratmeter Atemp.

ISOVER tillhandahåller produktspecifika uppgifter baserade på sina EPD:er för inmatning i Miljöbyggnads Excelprogram ”Klimatverktyg” – se tabell under ”Rekommenderade tjänster”.

Vår dokumentation