Saint-logo
Glas och fönster från Saint-Gobain Glass

Fasadlösningar från Saint-Gobain Glass bidrar till poäng i Miljöbyggnad 3.0 gällande Solvärmelast.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Varje fasad är en kompromiss mellan de motstridiga kraven ljuskvalitet och utblick. Utblick kräver stora glas. Det kräver treglas som påverkar ljuset mer än tvåglas och solskyddsglas som påverkar ljuset. Utvändig avskärmning och högsta ljustranmission kan tyckas vara den givna lösningen, men den innebär nedfällda solskydd en stor del av sommarhalvåret, även i molniga förhållanden. Och var är då utblicken? Vi vill ge en mer balanserad syn på fasaden, med ljusa, högselektiva solskyddsglas kombinerat med utvändig eller invändig avskärmning som centrum i en palett av lösningar.

Syfte

Syftet är att premiera byggnader som projekteras, byggs och förvaltas för att begränsa övertemperaturer och begränsa effektbehovet för komfortkyla under sommarhalvåret.

Bedömningskriterier

Solvärmelasttalet i W/m2 golvarea under sommarhalvåret.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för solvärmelast.

Tabell 2. Solvärmelast

För mer information se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Det finns inget enskilt glas som är klassat för Miljöbyggnad Silver, det är en ganska vanlig fråga. Solvärmelasten i ett rum bestäms av relationen mellan fönsteryta och golvyta, ju större fönsteryta i förhållande till golvyta, desto lägre måste fasadens g-system värde vara. G-sys är en sammanvägning av glaset och andra solavskärmningar. Miljöbyggnad ställer höga krav på såväl ljustranmission som begränsning av solvärmelast, det är svårt att möta kraven utan en kompletterande dynamisk lösning. Denna kan vara utvändig, invändig, eller mellanliggande. De lösningar som går att inkludera i isolerrutan är Climatop Screen (inbyggd motoriserad persienn) och Sageglass, elektrokroma glas. Sageglass är den enda dynamiska fasadlösning som kan sägas ha samma livslängd som fasaden. Även Microshade kan sägas ha en dynamisk effekt. Det är ett utmärkt alternativ för solvärmelasten men ger stora svårigheter vid dagsljusberäkningen, är främst lämpat i taklösningar.

G-sys krav beräknas för Miljöbyggnad 3.0 i SSF ESBO som kan laddas ner som freeware: http://www.solskyddsforbundet.se/ssfesbo

Här kan du finna g-sys lösningar för många olika fasadfall. Saint-Gobain samarbetar med ESBO i det att fullspektrala beräkningar kan göras med våra glas. Det är en beräkningsmetod som finns beskriven i EN 410 och den ger mer korrekta resultat än traditionella genomsnittliga beräkningar. Men då fler värden än bara ljustransmission och g-värde får betydelse är den mer begränsande. Olika reflektion i glasen kan ge olika g-sys värden, varför angivelsen ”eller motsvarande” blir begränsad till lösningar som är beräknade i SSF ESBO. Här uppstår ett pedagogiskt problem. Men inget konkurrensproblem eftersom de flesta isolerglastillverkare har tillgång till Saint-Gobains glas.

Vid g-sys beräkningen är det viktigt att beakta två saker:

Det ena är att g-sys från SSF ESBO gäller för automatiserade lösningar. Manuell operation av dynamiska solskydd måste avräknas för brister i användningen. På sommaren kan solen ligga på hårt klockan fyra på morgonen, och då är ingen på kontoret för att sänka avskärmningen. En manuell avskärmning blir också ofta kvar i sänkt position och drabbar dagsljusberäkningen.

Det andra är att de höga g-värdena för energiglas gör invändig avskärmning synnerligen olämplig, det blir risk för termiskt bräckage i glasen. De bör kombineras med solskyddsglas med hög selektivitet. Och att utvändiga avskärmningar måste ner även när solen inte ligger direkt på fasaden. I öster, söder och väster kan alltså utblicken försämras kraftigt vår sommar och höst, utan att det märks i dagsljusberäkningen. Den utvändiga avskärmningen är i regel glesare än den invändiga, utvändig avskärmning kräver därför i regel kompletterande invändig avbländningsgardin. I tabellerna nedan redovisas värden från SSF ESBO för olika treglas med utvändig avskärmning Soltis 86 och invändig avskärmning Verosol Silver Screen. I SSF ESBO finns rikligt med alternativ till dessa som medger fullspektral beräkning.

Maximala ljustransmissionen för glasen är sänkt i tabellen för att medge större glas alternativt ljudisolerande glas, för invändiga avskärmningar är värdet höjt något för att medge brister i solskyddets montage, de lägsta gsys-värdena förutsätter duk konterad 7 cm från glaset med 1 cm ventilation alla sidor. Saint-Gobain ansvarar för glasvärdena, respektive tillverkare av avskärmning för dessas värden och Equa Simulation AB ansvarar för sammanvägningen.

Glass comparaison

Maxstorleken för isolerglasen i tabellen är 3x18 meter.