Gyproc logo
Ytterväggar från Gyproc

Gyproc produkter för ytterväggar bidrar till Miljöbyggnad i kriteriet Värmeeffektbehov

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyproc THERMOnomic är slitsade stålprofiler anpassade för Gyproc ytterväggskonstruktioner och är utformade för att minimera värmeförluster och köldbryggor. Systemet kompletteras förslagsvis med Glasroc H Storm vindsskyddsskiva.

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, utformas och byggs så att behovet av tillförd effekt för uppvärmning begränsas.

Bedömningskriterier

Byggnadens värmeeffektbehov i W/m², Atemp vid DVUT beräknas.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för nyproducerade bostäder och lokalbyggnader.

Tabell 2. Värmeeffektbehov

I Miljöbyggnad definieras värmeeffektbehovet, Ptot som byggnadens värmeförluster på grund av värmetransmission, luftläckage och ventilation fördelade på byggnadens Atemp, arean innanför ytterväggarna som är värmd till 10°C eller mer. Betygskriterierna BRONS, SILVER, GULD beror på om byggnaden är definierad som elvärmd i BBR. *Värmeeffektbehovet beräknas med Miljöbyggnads beräkningsverktyg.

 

För mer information kring bedömningskriterier, se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Gyproc THERMOnomic, med slitsade stålprofiler för ytterväggskonstruktioner är utformat för att minimera värmeförluster och köldbryggor. Stålprofilerna är försedda med stansade hål som minimerar värmeförluster. Systemet innehåller ett brett utbud för olika konstruktionsmöjligheter t.ex tvärgående profiler som ger utrymme för extra tjock isolering. Konstruktionstjockleken varierar från ca 180 mm till ca 400 mm, och kan därigenom uppnå U-värden som till fullo uppfyller BBR´s krav på energieffektivitet och termisk komfort.

Glasroc H Storm vindskyddsskiva monteras med fördel på ytterväggar i en- eller flerfamiljshus, kontor, hotell mm. Skivan står emot vatten och därmed att fukt tränger igenom skivan, den kan vara utan fasadbeklädnad i upp till 12 månader. Skivan har en vattenavvisande ytbeläggning och är CE-märkt i bästa klass, H1. Skivan är diffusionsöppen vilket innebär att eventuell fukt inne i ytterväggen kan transporteras ut ur väggkonstruktionen.

Gyproc THERMOnomic Yttervägg