Gyproc logo
Ytterväggar från Gyproc

Gyproc produkter för ytterväggar bidrar till Miljöbyggnad i kriteriet Energianvändning

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Saint-Gobain Silent Wall är ett system som bland annat består av Gyproc produkter - Glasroc H Storm och Thermonomic stålprofiler. Det är det enda systemet för ytterväggar som till fullo uppfyller BBR´s krav på energieffektivitet och termisk komfort. Fasadsystemet är P-märkt.

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, utformas och byggs för låg energianvändning.

Bedömningskriterier

Byggnadens årliga energianvändning i kWh/m2, Atemp jämförs i förhållande till energikraven i Boverkets byggregler.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för årlig energianvändning vid nyproduktion.

Tabell 1. Energianvändning

Enligt BBRs definition omfattar energianvändning köpt eller egentligen levererad energi till byggnaden för

  • uppvärmning
  • varmvattenberedning
  • komfortkyla
  • fastighetsenergi, oftast fastighetsel

Hushållsel och verksamhetsenergi ingår inte i BBR-kravet. Eftersom de påverkar både värme- och komfortkylbehov ska de dock ingå i energibalansberäkningen.

 

För mer information kring bedömningskriterier, se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Saint-Gobain Silent Wall består bland annat av Glasroc H Storm och Gyproc THERMOnomic.

Gyproc THERMOnomic stålprofiler är slitsade och anpassade för ytterväggskonstruktioner för att minimera värmeförluster och köldbryggor. Systemet innehåller ett brett utbud för olika konstruktionsmöjligheter t.ex tvärgående profiler som ger utrymme för extra tjock isolering. Konstruktionstjockleken varierar från ca 180 mm till ca 400 mm, och kan därigenom uppnå U-värden som till fullo uppfyller BBR´s krav på energieffektivitet och termisk komfort.

Glasroc H Storm är en vindskyddsskiva som monteras med fördel på ytterväggar i en- eller flerfamiljshus, kontor, hotell mm. Skivan står emot vatten och därmed att fukt tränger igenom skivan, den kan vara utan fasadbeklädnad i upp till 12 månader. Skivan har en vattenavvisande ytbeläggning och är CE-märkt i bästa klass, H1. Skivan är diffusionsöppen vilket innebär att eventuell fukt inne i ytterväggen kan transporteras ut ur väggkonstruktionen.

Gyproc THERMOnomic Yttervägg

 

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

Gyproc Teknisk Support har omfattande kompetens för ett hållbart byggande med lättbyggnadssystem.  Tillsammans ser vi ...

Utifrån gjorda val avseende stomme och fönster kan vi beräkna ljud- och energiprestanda för väggelementet. För att...