Weber logo
Puts- och Murbruk från Weber

Webers fasadsystem Serporoc bidrar till poäng i Miljöbyggnad gällande kriteriet
1. Energianvändning.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Webers isolerade fasadsystem har god isolerförmåga och minskar energianvändningen. Systemet sätts utanpå hela stommen och eliminerar eventuella köldbryggor. Fasadsystemen går att använda för både om- och nybyggnation.

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, utformas och byggs för låg energianvändning.

Bedömningskriterier

Byggnadens årliga energianvändning i kWh/m2, Atemp jämförs i förhållande till energikraven i Boverkets byggregler.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för årlig energianvändning vid nyproduktion.

Tabell 1. Energianvändning

Enligt BBRs definition omfattar energianvändning köpt eller egentligen levererad energi till byggnaden för

  • uppvärmning
  • varmvattenberedning
  • komfortkyla
  • fastighetsenergi, oftast fastighetsel

Hushållsel och verksamhetsenergi ingår inte i BBR-kravet. Eftersom de påverkar både värme- och komfortkylbehov ska de dock ingå i energibalansberäkningen.

 

För mer information kring bedömningskriterier, se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

P-märkt Serporoc fasad i BoråsWeber har isolerade fasadsystem som sätts utanpå stommen.

Weber erbjuder isolerade fasadsystem som sätts utanpå stommen. Det medför att köldbryggor genom fasaden elimineras och energiförbrukningen minskar.

Isolerskivorna som ingår i Serporoc Premium-systemet har ett lambdavärde på 0,032 W/m²K, vilket betyder att även de tunnare varianterna ger ett betydande bidrag till energieffektiviteten.