Ecophon logo
Ljudabsorbenter från Ecophon

Akustikpaneler från Ecophon bidrar delvis i Miljöbyggnad 2.2 till kriteriet Energianvändning

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Ecophon erbjuder system för akustisk behandling av TABS-byggnader som gör det möjligt att få god akustik utan att de energibesparande funktionerna i byggnaden påverkas negativt.

Ecophons produkter har mycket god ljusreflektans (85 %) vilket minimerar behovet av artificiell belysning och sänker energiförbrukningen.

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, utformas och byggs för låg energianvändning.

Bedömningskriterier

Byggnadens årliga energianvändning i kWh/m2, Atemp jämförs i förhållande till energikraven i Boverkets byggregler.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för årlig energianvändning vid nyproduktion.

Tabell 1. Energianvändning

Enligt BBRs definition omfattar energianvändning köpt eller egentligen levererad energi till byggnaden för

  • uppvärmning
  • varmvattenberedning
  • komfortkyla
  • fastighetsenergi, oftast fastighetsel

Hushållsel och verksamhetsenergi ingår inte i BBR-kravet. Eftersom de påverkar både värme- och komfortkylbehov ska de dock ingå i energibalansberäkningen.

 

För mer information kring bedömningskriterier, se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

God akustik i TABS-byggnader

I miljösmarta byggnader med termiskt aktiva byggsystem (TABS-byggnader) används den höga termiska massan i betongmellanbjälklagen för att utjämna temperaturvariationer i byggnaden. För att värmen ska kunna överföras till och från betongen så kan man inte ha ett heltäckande undertak.

För att uppnå en bra akustik i en TABS-byggnad använder man en kombination av frihängande takabsorbenter, väggabsorbenter och ljudabsorberande skärmar. Då får man en lösning som ger både låg energiförbrukning och god rumsakustik.

Ecophon har ett flertal produkter och systemlösningar anpassade för TABS-byggnader. Genom att kombinera produkter ur serierna Ecophon Master™ Matrix, Ecophon Solo™ och Ecophon Akusto så uppnås bra akustik utan att TABS-effekten påverkas nämnvärt. Med Ecophons breda sortiment ges stora designmöjligheter både akustiskt och visuellt. Ecophons rådgivare bidrar gärna med goda råd om hur du ska kombinera och placera produkterna för att få bästa möjliga resultat i just ditt projekt.

Minimera behovet av belysning

Ljusreflektansen på ytskikten i ett rum är avgörande för att kunna utnyttja såväl infallande dagsljus som artificiellt ljus maximalt.

Den höga ljusreflektansen på flertalet av Ecophons vita produkter (85 %) gör att man kan minska mängden artificiellt ljus jämfört med om man använder produkter med sämre ljusreflektans, och därigenom minska energiförbrukningen.