leca_logo
Lecablock från Leca

Lecablock från Leca bidrar i Miljöbyggnad 2.2 gällande Energianvändning

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Med Lecas produkter bygger du enkelt energieffektiva väggar med hög lufttäthet. U-värdet är under 0,14 W/m²K och väggarna byggs med få ingående komponenter.

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, utformas och byggs för låg energianvändning.

Bedömningskriterier

Byggnadens årliga energianvändning i kWh/m2, Atemp jämförs i förhållande till energikraven i Boverkets byggregler.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för årlig energianvändning vid nyproduktion.

Tabell 1. Energianvändning

Enligt BBRs definition omfattar energianvändning köpt eller egentligen levererad energi till byggnaden för

  • uppvärmning
  • varmvattenberedning
  • komfortkyla
  • fastighetsenergi, oftast fastighetsel

Hushållsel och verksamhetsenergi ingår inte i BBR-kravet. Eftersom de påverkar både värme- och komfortkylbehov ska de dock ingå i energibalansberäkningen.

 

För mer information kring bedömningskriterier, se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Byggnader uppförda med Leca Block får en tung stomme med stor värmelagringskapacitet. Detta motverkar snabba temperatursvängningar i huset när utomhustemperaturen ändras hastigt. Med rätt styrning av värme- och kylsystem så leder detta till lägre energiförbrukning.

Murade konstruktioner har hög lufttäthet vilket motverkar energiförluster via luftläckage.

Konstruktioner med Leca Isoblock 2.0 har mycket goda isoleregenskaper vilket ger hög energieffektivitet.

 

leca_isoblock_hus