isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVERs produkter bidrar delvis till poäng i Miljöbyggnad 2.2 gällande kriteriet 5. Ljudmiljö.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

ISOVERs isolerprodukter skapar goda ljudmiljöer genom att minimera störande ljud från angränsande rum och bullriga utomhusmiljöer. Produkterna används också för att minska ljudstörningar från ventilationssystem.

Syfte

Premiera byggnader som utformas, projekteras och byggs för god ljudmiljö.

Bedömningskriterier

Byggnaden ljudmiljö bedöms enligt de svenska ljudstandarderna SS 25267 för bostäder och SS 25268 för lokalbyggnader.

Ljudmiljön inomhus i Miljöbyggnad tar i hänsyn följande akustiska parametrar:

  • Ljud från installationer inomhus
  • Luftljudsisolering
  • Stegljudsisolering
  • Ljud utifrån, till exempel från trafik eller från andra ljudkällor

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för ljudmiljön

Tabell 5. Ljudmiljö

 

För mer information kring bedömningskriterier, se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

ISOVERs isolering kan användas vid ljudisolering av väggar, golv och tak, samt i ventilationskanaler för dämpning av fläktljud. Isoleringen minskar ljudöverföringen mellan angränsande rum och bullriga utomhusmiljöer och bidrar därmed till en förbättrad ljudmiljö.

ISOVER tillhandahåller information om ljudreduktion för väggar på sin hemsida.

ISOVERs produkter är en del av Saint-Gobain Silent Wall som är det enda systemet för ytterväggar som uppfyller kraven i gällande version av Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Fasadsystemet är P-märkt.