isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVERs produkter bidrar till poäng i Miljöbyggnad 2.2 gällande kriteriet 2. Värmeeffektbehov.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

ISOVER erbjuder ett komplett sortiment av produkter för värmeisolering och lufttäthet. Med våra produkter och konstruktionslösningar kan du minimera värmeeffektbehovet i alla typer av byggnader.

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, utformas och byggs så att behovet av tillförd effekt för uppvärmning begränsas.

Bedömningskriterier

Byggnadens värmeeffektbehov i W/m², Atemp vid DVUT beräknas.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för nyproducerade bostäder och lokalbyggnader.

Tabell 2. Värmeeffektbehov

I Miljöbyggnad definieras värmeeffektbehovet, Ptot som byggnadens värmeförluster på grund av värmetransmission, luftläckage och ventilation fördelade på byggnadens Atemp, arean innanför ytterväggarna som är värmd till 10°C eller mer. Betygskriterierna BRONS, SILVER, GULD beror på om byggnaden är definierad som elvärmd i BBR. *Värmeeffektbehovet beräknas med Miljöbyggnads beräkningsverktyg.

 

För mer information kring bedömningskriterier, se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

ISOVERs produkter minskar byggnaders värmeeffektbehov och därmed även deras livscykelkostnader.

Våra isolerprodukter används för värmeisolering i väggar, golv och tak. De kombineras med fördel med våra produkter för lufttätning som på ett effektivt sätt förhindrar värmeförluster som uppstår vid luftläckage.

Tack vare de goda isolervärdena hos våra produkter får du både hög isolerförmåga och tunna konstruktioner. Genom att kombinera våra produkter enligt våra beprövade konstruktionslösningar (som du hittar på vår webb) minimerar du dessutom värmeförluster orsakade av köldbryggor och luftläckage.