isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVERs produkter bidrar delvis till poäng i Miljöbyggnad 2.2 gällande kriteriet 15. Utfasning av farliga ämnen.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

ISOVERs produkter innehåller inga ämnen som är klassade som farliga eller hormonstörande.

Syfte

Premiera byggnader med material och byggvaror som inte innehåller ämnen med farliga egenskaper.

Bedömningskriterier

Varje byggvara i loggboken, enligt indikator 14, ska bedömas utifrån innehåll och halt av utfasningsämnen enligt KEMIs kriterier. Därmed granskas de byggvarorna som ingår i produktkategorierna enligt BSAB 96:

E  - Platsgjutna konstruktioner
F - Murverk
G - Konstruktioner av monteringsfärdiga element
H - Konstruktioner av längdformvaror
I - Skikt av termoisolervaror
J - Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm, plan plåt, överläggsplattor
K - Skikt av skivor
L - Puts, målning, skyddsbeläggningar, impregneringar mm
M - Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror
N - Kompletteringar av sakvaror mm
Z - Konstruktioner av diverse mängd, form eller sakvaror

Följande tabell sammanfattar betygsgränser för utfasning av farliga ämnen vid nyproduktion.

Tabell 15. Utfasning av farliga ämnen

Utfasningsämnen betraktas som särskilt farliga och definieras av Kemikalieinspektionen. I princip motsvaras dessa av ”substances of very high concern” enligt REACH, SVHC, EG nr. 1907/2006. För att en byggvara ska anses vara fri från utfasningsämnen får halten av respektive ämne i varje byggvara inte överstiga halterna i ”Tabell Kemikalieinspektionens lista och kriterier för utfasningsämnen”.

En enklare metod är att använda en produktdatabas med bedömda byggvaror till exempel BASTA som är kostnadsfri eller någon av de kommersiella metoderna till exempel Byggvarubedömningen eller SundaHus. Dessa databaser bedömer byggvaror utifrån olika kriterier men ingen accepterar egenskaper, risker och halter enligt KEMIs kriterier vad gäller utfasningsämnen.

Läs mer om bedömningskriterier i Miljöbyggnad manualen.

Vårt bidrag till kriteriet

 

ISOVER har inga isolerprodukter som är klassade eller märkningspliktiga. ISOVERs mineralullsfiber uppfyller löslighetskraven enligt anmärkning Nota Q i direktivet 97/69/EG. Det betyder att fibern har testats och uppfyller de krav som finns för att en mineralullsfiber ska vara biolöslig. Detta synliggörs genom EUCEB-märket på förpackningarna.

Majoriteten av våra produkter finns registrerade i BASTA-registret, vilket verifierar att de uppfyller de krav och riktlinjer som ställs av Kemikalieinspektionen och i den europeiska kemikalielagstiftningen REACH. Flera produkter är även bedömda i Byggvarubedömningen och SundaHus. Dessa två fristående bedömningsverktyg har något fler bedömningskriterier, se respektive webbsida för mer information. ISOVER arbetar ständigt med att få produkter och system bedömda och uppdaterade i miljödatabaserna.

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

miljöbedömning_av_produkter

Webbsida med egendeklarationer och tredjepartsbedömningar av ISOVERs produkter.

ISOVER tillhandahåller utförlig miljö- och hälsoinformation om sina produkter via byggsektorns olika redovisningssystem.