isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVERs produkter bidrar till poäng i Miljöbyggnad 2.2 gällande kriteriet 1. Energianvändning.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

ISOVER erbjuder ett komplett sortiment av produkter för värmeisolering och lufttäthet. Med våra produkter och konstruktionslösningar kan du minimera energianvändningen i alla typer av byggnader.

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, utformas och byggs för låg energianvändning.

Bedömningskriterier

Byggnadens årliga energianvändning i kWh/m2, Atemp jämförs i förhållande till energikraven i Boverkets byggregler.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för årlig energianvändning vid nyproduktion.

Tabell 1. Energianvändning

Enligt BBRs definition omfattar energianvändning köpt eller egentligen levererad energi till byggnaden för

  • uppvärmning
  • varmvattenberedning
  • komfortkyla
  • fastighetsenergi, oftast fastighetsel

Hushållsel och verksamhetsenergi ingår inte i BBR-kravet. Eftersom de påverkar både värme- och komfortkylbehov ska de dock ingå i energibalansberäkningen.

 

För mer information kring bedömningskriterier, se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

ISOVERs produkter minskar byggnaders energianvändning och därmed även deras livscykelkostnader.

Våra isolerprodukter används för värmeisolering i väggar, golv och tak. De kombineras med fördel med våra produkter för lufttätning som på ett effektivt sätt förhindrar värmeförluster som uppstår vid luftläckage.

Vi erbjuder även isolerprodukter för att minska energiförluster från ventilationskanaler och rörledningar.

Tack vare de goda isolervärdena hos våra produkter får du både hög isolerförmåga och tunna konstruktioner. Genom att kombinera våra produkter enligt våra beprövade konstruktionslösningar (som du hittar på vår webb) minimerar du dessutom värmeförluster orsakade av köldbryggor och luftläckage.

ISOVER tillhandahåller även beräkningsprogram för dimensionering av värmeisolering i väggar, golv och tak samt för rörledningar och ventilationskanaler.