Weber logo
Golvavjämning från Weber

Webers Komfortgolv bidrar delvis till poäng i Miljöbyggnad gällande kriteriet
1. Energianvändning

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, utformas och byggs för låg energianvändning.

Bedömningskriterier

Byggnadens årliga energianvändning i kWh/m2, Atemp jämförs i förhållande till energikraven i Boverkets byggregler.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för årlig energianvändning vid nyproduktion.

Tabell 1. Energianvändning

Enligt BBRs definition omfattar energianvändning köpt eller egentligen levererad energi till byggnaden för

  • uppvärmning
  • varmvattenberedning
  • komfortkyla
  • fastighetsenergi, oftast fastighetsel

Hushållsel och verksamhetsenergi ingår inte i BBR-kravet. Eftersom de påverkar både värme- och komfortkylbehov ska de dock ingå i energibalansberäkningen.

 

För mer information kring bedömningskriterier, se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Webers Komfortgolv har värmedistribuerande aluminiumplåtarWeber Komfortgolv är ett kombinerat värmegolv och ljudgolv

Tack vare de värmedistribuerande aluminiumplåtarna och den underliggande värmeisoleringen fördelar Webers Komfortgolv värmen på ett mycket effektivt sätt och värmeförluster till angränsande konstruktioner minimeras. Detta gör det möjligt att hålla en lägre framledningstemperatur på vattnet i golvvärmesystemet, vilket i sin tur leder till en högre verkningsgrad i vissa typer av värmekällor, till exempel värmepumpar. Tack vare den tunna pågjutningen blir komfortgolvet snabbreglerat vid snabba temperaturomslag, exempelvis vid plötslig solinstrålning.