Dalapro brand logo
Spackel från Scanspac/ Dalapro

Dalapro kan bidra till poäng i LEED v4 gällande Low-emitting materials

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
3 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Dalapros produkter är testade enligt ISO 16000-9 och våra ytspackel har ett emissionsvärde <10 µg/m³h efter 28 dygn (TVOC)

Syfte

Att minska koncentrationerna av kemisk kontaminering som kan försämra luftkvaliteten, hälsan, produktiviteten och miljön.

Bedömningskriterier

Denna poäng täcker upp utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) i inomhusluften och VOC-innehållet i material, samt testmetoderna med vilka VOC-utsläppen inomhus bestäms. Olika material måste uppfylla olika krav för att uppfylla denna poäng. Byggnadens interiör och exteriör har delats upp i sju kategorier, var och en med olika tröskelvärden för överensstämmelse. Väggar, innertak och golv definieras som byggnadens interiörprodukter. Varje monteringsskikt inklusive färg, beläggningar, lim och tätningar måste utvärderas med avseende på överensstämmelse. Isoleringen följs upp separat.

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Dalapro tillhandahåller produktdatablad, säkerhetsdatablad, miljödeklaration, byggvarudeklarationer samt prestandadeklarationer som kan överlämnas till beskrivare och slutkund. Våra produkter är registrerade i Basta, Byggvarubedömningen och SundaHus. Våra produkter har genomgått emissionstest och klarar emissionsnivåer med ett värde på <10 µg/m³h efter 28 dygn (TVOC).

För att ytterligare förstärka vårt miljöarbete arbetar vi med Svanen-märkning. Märkningen ger oss ett bevis på att våra produkter innehåller låga halter av miljö- och hälsoskadliga ämnen, har låga utsläpp till luft samt är effektiva och klarar tuffa funktionskrav.