isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVERs produkter bidrar delvis till poäng i LEED v4 gällande kriteriet Low-emitting materials.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
3 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

En del av ISOVERs produkter som är i kontakt med inomhusmiljön har testats enligt ISO16000 avseende emissioner av bland annat formaldehyd och TVOC.

Syfte

Att minska koncentrationerna av kemisk kontaminering som kan försämra luftkvaliteten, hälsan, produktiviteten och miljön.

Bedömningskriterier

Denna poäng täcker upp utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) i inomhusluften och VOC-innehållet i material, samt testmetoderna med vilka VOC-utsläppen inomhus bestäms. Olika material måste uppfylla olika krav för att uppfylla denna poäng. Byggnadens interiör och exteriör har delats upp i sju kategorier, var och en med olika tröskelvärden för överensstämmelse. Väggar, innertak och golv definieras som byggnadens interiörprodukter. Varje monteringsskikt inklusive färg, beläggningar, lim och tätningar måste utvärderas med avseende på överensstämmelse. Isoleringen följs upp separat.

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

ISOVER Vario Xtra uppfyller A+ enligt franska systemet vilket innebär mindre än 10 µg/m3 formaldehyd och mindre än 1000 µ/m3 TVOC efter 28 dagar.  

ISOVERs ULTIMATE-produkter är uppfyller Eurofins Indoor Air Comfort Gold vilket innebär 10 µg/m3 formaldehyd och mindre än 100 µg/m3 VOC efter 28 dagar.