Saint-logo
Glas och fönster från Saint-Gobain Glass

Fasadlösningar från Saint-Gobain Glass bidrar till poäng i LEED V4 gällande Building life-cycle impact reduction.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
5 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Att uppmuntra anpassad återanvändning och optimera miljöprestandan för produkter och material.

Bedömningskriterier

Ett av följande alternativ måste uppnås:

Alternativ 1 "Historisk återanvändning av byggnaden" (5 poäng)

Att bevara den befintliga byggnadsstrukturen, klimatskalet och icke bärande element i en historisk byggnad, eller bidra till att bibehålla historiskt distrikt (k-märkta byggnader)

Alternativ 2 "Renovering av övergiven eller skadad byggnad" (5 poäng)

Att bevara minst 50 % av den befintliga byggnadens yta, inneslutning och invändiga konstruktionsdelar om de uppfyller lokala kriterier för övergivna eller skadade byggnader

Alternativ 3 "Byggnad och materialåtervinning" (2-4 poäng)

Att återanvända eller ta tillvara byggnadsmaterial på plats eller utanför anläggningen.

Alternativ 4 "Livscykelbedömning på hela byggnaden" (3 poäng)

För nybyggnation ska en livscykelanalys (LCA) för hela byggnaden ska utföras. Livscykelanalysen måste uppvisa minst 10 % minskning jämfört med en referensbyggnad, i minst tre av de sex kategorierna (inklusive global uppvärmningspotential). Samtidigt får ingen växelverkan observeras (ingen ökning på mer än 5 % jämfört med en referensbyggnad i andra kategorier)

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Alternativ 4:

Det krävs data på produktnivå för att göra en komplett livscykelanalys av byggnaden. Saint-Gobain Glass genomför livscykelanalyser (LCA) av alla sina produkter för att bedöma deras miljöpåverkan. Vi har publicerat ett stort antal EPD:er (miljöproduktdeklarationer) i enlighet med internationella normer. Totalt erbjuder vi EPD:er för 18 glasproduktfamiljer och över 165 glaskonfigurationer.Glas LCA

 

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

epd_verified

På begäran kan vårt ekoinnovationsteam ta fram erforderliga EPD (miljöproduktdeklarationer) för en viss glaskonfiguration.