sageglass_logo
Dynamiskt glas från SageGlass

Dynamiskt glas från SageGlass bidrar till poäng i LEED V4 gällande Low-emitting materials.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
3 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

SageGlass-produkter avger inga flyktiga organiska föreningar (VOC).

Syfte

Att minska koncentrationerna av kemisk kontaminering som kan försämra luftkvaliteten, hälsan, produktiviteten och miljön.

Bedömningskriterier

Denna poäng täcker upp utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) i inomhusluften och VOC-innehållet i material, samt testmetoderna med vilka VOC-utsläppen inomhus bestäms. Olika material måste uppfylla olika krav för att uppfylla denna poäng. Byggnadens interiör och exteriör har delats upp i sju kategorier, var och en med olika tröskelvärden för överensstämmelse. Väggar, innertak och golv definieras som byggnadens interiörprodukter. Varje monteringsskikt inklusive färg, beläggningar, lim och tätningar måste utvärderas med avseende på överensstämmelse. Isoleringen följs upp separat.

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Glas avger inte VOC:er och alla beläggningar appliceras i hålrummet i den isolerade glasenheten och är inte i kontakt med omgivande luft.

Observera att eventuella tätningsmedel som används i klimatbarriären under installationen måste redovisas i kriteriet för lågemitterande material (Low-emitting materials).

Meeting room SageGlass