isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVERs produkter bidrar delvis till poäng i BREEAM 2017 gällande kriteriet Wst 01 Avfallshantering på byggarbetsplatsen

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
3 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

ISOVER kan leverera isolerprodukter med specialbeställda format vilket begränsar uppkomsten av spill på byggarbetsplatser. ISOVER InsulSafe är en lösull vilket innebär minimalt spill. ISOVER samarbetar med företag som samlar in isolerspill på byggarbetsplatser för återvinning.

Syfte

Att främja resurseffektivitet via en effektiv och lämplig hantering av byggavfall.

Bedömningskriterier

Den här indikatorn är uppdelad i 2 delar:

Minskning av byggavfall (2 poäng)

(1 poäng) Lämpliga mål har formulerats för mängden icke-farligt avfall och farligt avfall som uppkommer på platsen. Mängden byggavfall som uppkommer mäts och följs regelbundet upp mot målen.

(2 poäng) Det finns rutiner för att sortera, återanvända och återvinna byggavfall med uppdelning i åtminstone fem definierade avfallskategorier (se Sveriges Byggindustriers riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning: klicka här), om möjligt direkt på byggarbetsplatsen. Sortering på annan plats är endast ett alternativ om det inte är möjligt att sortera direkt på byggarbetsplatsen.

Minskade mängder avfall på deponi (1 poäng)

En betydande mängd icke-farligt bygg- och rivningsavfall (när relevant) som har uppkommit genom projektet har styrts bort från deponi enligt tabell 44.

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

ISOVER kan leverera glasullsisolering med specialbeställda format anpassade efter behoven i aktuellt byggobjekt. Med rätt längd och bredd minskar behovet av kapning på byggarbetsplatsen, vilket minimerar uppkomsten av spill.

ISOVER InsulSafe® är en lösull som blåses på plats och fyller det utrymme den installeras i. Lösull behöver naturligtvis inte kapas så spillet blir minimalt.

ISOVER erbjuder kunder att ta hand om isolerspill som uppstår på byggarbetsplatser genom att sköta insamling, transport och återvinning. Syftet är att förbättra flödet och återanvändningen av isolerspillet genom att använda materialet i nya applikationer och därmed minska mängden som går på deponi.