isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVERs produkter bidrar till poäng i BREEAM 2017 gällande kriteriet Man 02 Livscykelkostnad och livslängdsplanering.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
4 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

ISOVERs isolerprodukter har lika lång livslängd som byggnaden och kräver varken underhåll eller energi under driftsfasen.

Syfte

Att leverera värde under hela livslängden genom att uppmuntra tillämpning av livscykelkostnadsberäkning som förbättrar projektering, specifikation, underhåll och drift under hela livscykeln, samt att främja ekonomisk hållbarhet genom att fördela kapitalkostnader.

Bedömningskriterier

Den här indikatorn är uppdelad i 3 delar:

Elementär livscykelkostnad (2 poäng)

En översiktlig LCC-plan för hela fastigheten har upprättats i det tidiga programhandlingsskedet. Planen ger en indikation om framtida kostnader för utbyten under en analysperiod som kunden bestämmer (till exempel 20, 30, 50 eller 60 år) och innehåller skattningar av livslängds-, underhålls- och driftkostnader. Det ska visas lämpliga exempel på hur LCC-planen har använts för att påverka byggnadens och systemens design och specifikation för att minimera livscykelkostnaderna och maximera det kritiska värdet.

Livscykelkostnad på komponentnivå (1 poäng)

En utvärdering av livscykelkostnader för olika alternativ på komponentnivå har utvecklats. Utvärderingen ska visa hur livscykelkostnaderna har minimerats för följande komponenter:

  • 4.a Klimatskal, till exempel fasad, fönster och yttertak
  • 4.b Installationssystem, till exempel värmekälla, kylsystem och styrning
  • 4.c Ytskikt, till exempel väggar, golv och innertak
  • 4.d Utrymmen utomhus, till exempel hårdgjorda ytor, gränsskydd utomhus.

Rapportering av kapitalkostnad (1 poäng)

Byggnadens kapitalkostnad rapporteras via BREEAM-SE:s poängräknings och rapporteringsverktyg.

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

ISOVERs isolerprodukter har lika lång livslängd som byggnaden och bidrar till god energihushållning år efter år utan att isolerfunktionen försämras. Det gäller för arkitekter, konstruktörer och entreprenörer att hitta den optimala avvägningen mellan långlivade passiva isolerlösningar och kortlivade energisparanordningar som kräver såväl underhåll som energi för drift.