sageglass_logo
Dynamiskt glas från SageGlass

Dynamiskt glas från SageGlass bidrar till poäng i BREEAM-SE 2017 gällande kriteriet Man 02 Livscykelkostnad och livslängdsplanering.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
4 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Att leverera värde under hela livslängden genom att uppmuntra tillämpning av livscykelkostnadsberäkning som förbättrar projektering, specifikation, underhåll och drift under hela livscykeln, samt att främja ekonomisk hållbarhet genom att fördela kapitalkostnader.

Bedömningskriterier

Den här indikatorn är uppdelad i 3 delar:

Elementär livscykelkostnad (2 poäng)

En översiktlig LCC-plan för hela fastigheten har upprättats i det tidiga programhandlingsskedet. Planen ger en indikation om framtida kostnader för utbyten under en analysperiod som kunden bestämmer (till exempel 20, 30, 50 eller 60 år) och innehåller skattningar av livslängds-, underhålls- och driftkostnader. Det ska visas lämpliga exempel på hur LCC-planen har använts för att påverka byggnadens och systemens design och specifikation för att minimera livscykelkostnaderna och maximera det kritiska värdet.

Livscykelkostnad på komponentnivå (1 poäng)

En utvärdering av livscykelkostnader för olika alternativ på komponentnivå har utvecklats. Utvärderingen ska visa hur livscykelkostnaderna har minimerats för följande komponenter:

  • 4.a Klimatskal, till exempel fasad, fönster och yttertak
  • 4.b Installationssystem, till exempel värmekälla, kylsystem och styrning
  • 4.c Ytskikt, till exempel väggar, golv och innertak
  • 4.d Utrymmen utomhus, till exempel hårdgjorda ytor, gränsskydd utomhus.

Rapportering av kapitalkostnad (1 poäng)

Byggnadens kapitalkostnad rapporteras via BREEAM-SE:s poängräknings och rapporteringsverktyg.

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till krieriet

När man tar livscykelkostnaderna för en byggnad under övervägande, påverkar SageGlass inte bara byggkostnaderna, utan också drift- och underhållskostnaderna. Glaset tonas automatiskt ner eller upp för att hantera dagsljus och värme och kräver inte några extra persienner eller gardiner. Genom att dra ner på en byggnads toppkyllast reducerar SageGlass driftskostnaderna för värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem (HVAC).

SageGlass elektrokromatiska glas kräver inget speciellt underhåll. Rengöring sker med samma glasrengöringsmedel som används till konventionella glasrutor. 

Visste du det här?

SageGlass har ofta ett jämförbart eller t.o.m. lägre pris än konventionella glas om man ser till totala livscykelkostnaden. Traditionella metoder för att hantera solljus innebär att kostnaderna snabbt ökar. Med traditionella lågemissionsglas måste man räkna med:

  • Markiser/persienner (plus installation och underhåll)
  • Utvändiga markiser (plus transport och installation)
  • Mer omfattande system för värme, ventilation och luftkonditionering
  • Större energiåtgång
  • Belysnings- och kyllösningar
  • Kostnader för toppbelastning

Med SageGlass behöver man bara räkna med SageGlass, inget annat.

SageGlass tinted state