Gyproc logo
Ytterväggar från Gyproc

Gyproc produkter för ytterväggar bidrar till poäng i BREEAM gällande Man 15 - Fuktsäkerhet

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyproc produkter för ytterväggar ingår i en rad systemlösningar som förhindrar fukt- och mögelskador i fuktutsatta ytterväggar.

Syfte

Förhindra framtida fuktproblem genom metodisk hantering av fuktsäkerhet under projektering och byggande.

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

Första poängen

  1. Byggnaden utformas, planeras, projekteras och byggs enligt BBR Kap 6:5, det vill säga fuktkritiska konstruktioner identifieras och dokumenteras, kontrollplaner upprättas och genomförandet dokumenteras.
  2. Aktuella relevanta branschregler följs, till exempel Säker vatteninstallation.
  3. I fuktsäkerhetsarbetet används Bygga F eller motsvarande.
  4. Mätning av fukt i betong utförs enligt riktlinjerna från RBK (Rådet för Byggkompetens).

Andra poängen

  1. Första poängen har uppnåtts.
  2. En diplomerad fuktsakkunnig (byggherrens expert) anlitas och en fuktsäkerhetsansvarig (entreprenörens expert) har utsetts.

Redovisningskrav:

  • Fuktsäkerhetsdokumentation som visar hantering av fuktfrågor etc.

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen.

Vårt bidrag till kriteriet

Gyproc produkter ingår i systemlösningar som förhindrar fukt- och mögelskador i fuktutsatta yttarväggar. Systemen och produkterna från Gyproc är testade och dokumenterade.

Gyproc erbjuder systemdokumentation och support för att säkerställa fuktsäker projektering, bland annat via Gyproc Handbok. Utförandet är viktigt för fullgod fuktsäkerhet. Gyproc tillhandahåller monteringsanvisningar för att utförandet ska ske på rätt sätt för de olika applikationerna.

Glasroc H Storm är en vindskyddsskiva som används i ytterväggar i en- eller flerfamiljshus, kontor, hotell m.m. Skivan står emot vatten och hindrar fukt från att tränga igenom skivan. Den klarar att vara utan fasadbeklädnad i upp till 12 månader. Skivan har en vattenavvisande ytbeläggning och är CE-märkt i den bästa klassen, H1 (EN15283-1). Skivan är diffusionsöppen vilket innebär att eventuell fukt inne i ytterväggen kan transporteras ut ur väggkonstruktionen

För ytterväggar rekommenderar vi också Aquaroc putsskiva.

Gyproc systemlösningar som förhindrar fukt- och mögelskador i fuktutsatta yttarväggar