isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVERs produkter bidrar till poäng i BREEAM-SE 2013 gällande kriteriet Hea 13 - Ljudmiljö.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

ISOVERs isolerprodukter används för att skapa goda ljudmiljöer genom att minimera ljudstörningar från angränsande rum eller från bullriga utomhusmiljöer. Produkterna används också för att minska ljudstörningar från ventilationssystem.

Syfte

Säkerställa att ljudmiljön i byggnaden uppfyller lämplig nivå efter dess ändamål.

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

En poäng

  1. Alla akustiska parametrar uppfyller ljudklass C enligt SS 25268:2007
  2. Före färdigställande ska ljudprovning utföras av en ljudsakkunnig för att säkerställa att kraven uppfylls i alla relevanta utrymmen. Om kraven inte är uppfyllda, ska erforderliga åtgärder genomföras före överlämnandet.

Två poäng

  1. Alla akustiska parametrar uppfyller ljudklass B enligt SS 25268:2007
  2.  Före färdigställande ska ljudprovning utföras av en ljudsakkunnig för att säkerställa att kraven uppfylls i alla relevanta utrymmen. Om kraven inte är uppfyllda, ska erforderliga åtgärder genomföras före överlämnandet.

Redovisningskrav:

Kopia av specifikation eller ljudsakkunnigs bedömningar av att:

  • Erforderliga ljudklass enligt standarden är uppfylld inklusive erforderliga redovisningar av beräkningar och mätningar mm.

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen.

Vårt bidrag till kriteriet

ISOVERs isolering kan användas vid ljudisolering av väggar, golv och tak, samt i ventilationskanaler för dämpning av fläktljud. Isoleringen minskar ljudöverföringen mellan angränsande rum och bullriga utomhusmiljöer och bidrar därmed till en förbättrad ljudmiljö.

ISOVER tillhandahåller information om ljudreduktion för väggar på sin hemsida.

ISOVERs produkter är en del av Saint-Gobain Silent Wall som är det enda systemet för ytterväggar som uppfyller kraven i gällande version av Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Fasadsystemet är P-märkt.