isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVERs produkter bidrar delvis till poäng i BREEAM-SE 2013 gällande kriteriet Hea 12 - Legionella.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

ISOVER erbjuder produkter för isolering av vattenledningar som förhindrar att varmvatten svalnar och kallvatten värms upp till de temperaturer som är gynnsamma för tillväxt av legionella.

Syfte

Säkerställa att de tekniska installationerna är utformade så att risken för spridning och tillväxt av legionella minskas.

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

  1. Vattensystem i byggnaden är utformade enligt aktuell version av "Branschregler Säker vatteninstallation" och gällande BBR.
  2. Där ingen luftbefuktning är specificerad eller där endast ångbefuktning finns

Redovisningskrav:

  • Specifikation att funktioner och tekniska lösningar enligt Branschregler Säker vatteninstallation och BBR har inkluderats i utformningen mm.

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen.

Vårt bidrag till kriteriet

För att förhindra risk för legionella är det viktigt att följa branschreglerna ”Säker vatteninstallation”. ISOVERs rörskålar minskar risken att varmvatten svalnar och att kallvatten värms upp till de temperaturer som är gynnsamma för tillväxt av legionella, exempelvis då kall- och varmvattenledningar är förlagda i samma schakt.

Med beräkningsprogrammet ISOVER IsoDim® kan man finna rätt typ och tjocklek på isoleringen för att uppfylla BBRs krav avseende mikrobiell tillväxt.